'Bomenkap en herplant met verstand'. Veilige en groene bermen via een integrale aanpak.

Waarom deze workshop?

 

Nog steeds vallen de meeste doden en ernstig verkeersgewonden op 80 km/uur-wegen: meer dan een derde van alle dodelijke ongevallen en een vijfde van alle ongevallen met ernstig verkeersgewonden gebeuren hier. Bermongevallen zijn op dit type weg de belangrijkste oorzaak. Bij 1 op 5 dodelijke verkeersongevallen in Nederland is een boom betrokken. In enkele provincies botst zelfs bij 1 op 3 dodelijke verkeersongevallen een personenauto tegen een boom.

Om de veiligheid van provinciale wegen te verbeteren beveelt bijvoorbeeld de ANWB aan om langs een weglengte van ongeveer 5.000 km objecten in de berm (bijv. bomen) te verwijderen of beter af te schermen – dat is langs meer dan de helft van de provinciale weglengte. Aangezien provincies steeds meer proactief de verkeersonveiligheid willen aanpakken, worden er de laatste tijd veel plannen gepresenteerd om tot veilig ingerichte wegbermen te komen.
Dit betekent in de meeste ontwerpen dat bomen die binnen de vereiste obstakelvrije zone staan gekapt moeten worden. Deze plannen roepen echter veel maatschappelijke weerstand op. Partijen als de Bomenridders c.q. de Bomenstichting, bewoners en de politiek weten de plannen dan ook vaak tegen te houden, wat leidt tot een status quo in de aanpak van de verkeersonveiligheid door provinciale en gemeentelijke wegbeheerders.

Deze situatie is ongewenst. Daarom ontwikkelen verkeerskundigen en assetmanagers van de provincie Gelderland, samen met landschappelijk adviesbureau Eelerwoude, een integrale aanpak waarin meerdere disciplines – zoals landschapskunde, ecologie en assetmanagement – samen met de traditionele verkeerskundige tot een ontwerp komen. Het is de bedoeling dat deze aanpak in 2016 wordt omgezet in beleid in deze provincie.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

 

- Gemeentelijke wegbeheerders

- Provinciale wegbeheerders

- Waterschappen

- Adviesbureaus

- Tegenstanders van bomenkap

Wat gaan we doen?

De workshop zal bestaan uit 2 rondes. In de 1e ronde staan twee traditionele tegenstanders tegenover elkaar: de verkeerskundige vs. de ecoloog/landschapsarchitect. Beide geven hun visie op de inrichting van de wegberm. Dit eindigt – zoals vaak in de praktijk – in een status quo. Deelnemers in de zaal worden gevraagd hier op te reageren.

In de 2e ronde wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een wegtraject in de provincie Gelderland een alternatieve en dit keer integrale aanpak gepresenteerd. Hierin komen zowel de landschapskundige en ecologische aspecten, de benadering volgens assetmanagement, als de verkeerskundige aspecten aan bod. Deze ronde wordt wederom afgesloten met een discussie met de voor- en tegenstanders van bomenkap in de zaal. Aan de hand van de reacties kan gepeild worden of de voorgestelde integrale aanpak de eerder vastgestelde status quo kan helpen doorbreken.

Wie zijn er betrokken?

- Bureau Eelerwoude: landschapskundige en ecologische kennis

- Provincie Gelderland: kennis van verkeerskunde en assetmanagement enerzijds en integrale multidisciplinaire aanpak (case uit de praktijk) anderzijds

- CROW: naast kennis over bestaande verkeerskundige richtlijnen wordt een online kennistool ontwikkelt waar ook alle andere aspecten die een rol spelen in en rondom de berm aan bod komen

- SWOV: kennis over relatie berm en verkeersonveiligheid, en effecten van berm- en wegkenmerken