Leren van letsels van fietsers

Waarom deze workshop?

Jaarlijks raken er meer dan 10.000 mensen ernstig gewond bij fietsongevallen. Dit zijn meer dan 25 ernstig verkeersgewonden per dag. Bijna iedereen kent wel iemand -een familielid, vriend of collega- die ernstig gewond is geraakt bij een fietsongeval.Sommige slachtoffers herstellen redelijk snel na het ongeval, maar anderen houden gedurende een langere tijd of zelfs blijvend beperkingen aan het ongeval over. Naar schatting 20% van alle ernstig verkeersgewonden houdt blijvende beperkingen over aan zijn of haar verwonding. Mogelijk is het aandeel ernstig verkeersgewonden met een blijvende beperking voor fietsers iets lager dan gemiddeld, maar zelfs dan vormen fietsers een zeer belangrijk verkeersveiligheidsprobleem met aanzienlijke gevolgen voor veel slachtoffers. Hoe een fietsongeval het leven van een slachtoffer kan beinvloeden, wordt geïllustreerd in het volgende verhaal: http://www.nahzorg.nl/nieuws/ongeluk-zet-leven-op-de-kop.

We kunnen gelukkig wel iets leren van ongevallen die hebben plaatsgevonden. Door in detail te kijken naar de toedracht van een ongeval en naar factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en het verloop van het ongeval, kan ook nagegaan worden hoe het ongeval voorkomen had kunnen worden. Dit biedt aanknopingspunten voor maatregelen. Er zijn verschillende van dit soort onderzoeken uitgevoerd. SWOV heeft een diepteonderzoek uitgevoerd naar Letselongevallen van fietsende 50-plussers. De ANWB heeft - via de Kampioen en nieuwsbrieven - fietsers die een ongeval hebben gehad gevraagd naar hun ervaringen om zo inzicht te krijgen in de toedracht van ongevallen.

Doel van deze workshop is om te leren uit fietsongevallen die hebben plaatsgevonden.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

De workshop is bedoeld voor iedereen die de fietsveiligheid graag zou willen verbeteren. Dit kunnen wegbeheerders zijn die verantwoordelijk zijn voor fietsinfrastructuur, beleidsmedewerkers of fietsfabrikanten die maatregelen willen ontwikkelen om de veiligheid van fietsers te verbeteren, belangenorganisaties die veilig fietsen willen bevorderen en fietsers die graag willen weten hoe hun eigen veiligheid verbeterd kan worden. Daarnaast is de workshop ook interessant voor partijen die zich bezig houden met de behandeling van letsel of met het leren omgaan met de gevolgen van letsel.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze workshop gaan we uitgebreid in op drie fietsongevallen. We gaan na hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden en welke factoren het verloop van het ongeval hebben beinvloed. Ook bespreken we het letsel van het slachtoffer en de consequenties van het ongeval voor het slachtoffer en zijn/haar omgeving. Samen met de deelnemers gaan we na hoe een dergelijk ongeval in de toekomst voorkomen zou kunnen worden. Tot slot gaan we, op basis van de drie cases en resultaten uit verschillende onderzoeken, samen met de deelnemers na welke maatregelen genomen kunnen worden om de fietsveiligheid verder te verbeteren.

Wie zijn er betrokken?

Bij deze workshop worden kennis en ervaringen vanuit verschillende disciplines samengevoegd.

  • SWOV coördineert deze workshop en heeft kennis over fietsveiligheid. Ook levert SWOV één van de cases.
  • VU Medisch centrum heeft kennis over letsels bij fietsslachtoffers. Eén van de cases is afkomstig van VU Medisch Centrum. 
  • Stichting NAH zorg is een professionele belangenorganisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en heeft inzicht in consequenties van hersenletsel voor het leven van slachtoffers en hun omgeving. Ook zij leveren een case aan.
  • De ANWB heeft een onderzoek uitgevoerd naar fietsongevallen waarbij ANWB-leden betrokken waren en heeft op deze wijze kennis ingewonnen over factoren die een rol spelen bij fietsongevallen.