Verkeersveiligheidsplan Roermond

Tijdstip: 11:45 - paper presentaties 2

Sprekers: Rudy Stevens (Kragten), Roos Alink (Shift Gedragsverandering) en Remi Kok (Gemeente Roermond)

In opdracht van de gemeente Roermond hebben we onderzocht wat de verkeersonveilige locaties zijn en op welke locaties de inwoners zich onveilig voelen in het verkeer. Naast infrastructurele maatregelen hebben we nadrukkelijk ingezet op gedragsmaatregelen en samenwerking tussen de verschillende partners.

Op het gebied van objectieve verkeersveiligheid zijn veel blackspots de afgelopen jaren aangepakt en bij de resterende ongevallenlocaties springen kwetsbare doelgroepen zoals (brom)fietsers er negatief uit.

Via een online enquête met circa 1.600 respondenten hebben inwoners hun mening gegeven over verkeersveiligheid. Locaties die veelvuldig als subjectief onveilig zijn bestempeld, zijn uitgelicht en vergeleken met de objectieve gegevens. Ook is een gedragswetenschapper betrokken om het verkeersonveilig gevoel uit de enquêtes te analyseren en gedragsmaatregelen uit te werken. Subjectief onveilige locaties zijn namelijk lang niet altijd objectief onveilig, en dat vraagt om een psychologische blik.

Deze resultaten zijn in werksessies teruggekoppeld aan ambtenaren, stakeholders (belangenpartijen en wijkraden) en raadsleden. Hierbij zijn de belangrijkste thema’s en prioriteiten bepaald, is een dialoog gevoerd over het verkeersonveilig gevoel en is gediscussieerd over de rol die alle partijen in het verkeersveiligheidsbeleid in de toekomst zouden moeten vervullen. In de discussie over thema’s en prioriteiten is nadrukkelijk aangesloten bij de thema’s uit het SPV.

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een mix van subjectieve en objectieve locaties, zodat er voldoende draagvlak is voor het plan onder de bevolking. Ook is de wijze waarop de gemeente om moet gaan met het afhandelen van meldingen over verkeersveiligheid in het plan behandeld.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer