NVVC 2022

Voorstel indienen

Zijn we klaar voor de toekomst? De taakstelling voor een maximaal aantal verkeersslachtoffers in 2020 hebben we – bij lange na – niet weten te halen. Voor 2050 staat er al weer enige tijd een nieuwe stip op de horizon: nul slachtoffers! Daarnaast is onlangs in de Tweede Kamer een motie aangenomen om het aantal slachtoffers in 2030 gehalveerd te hebben. Er is dus veel werk aan de winkel. Alle reden om bij het NVVC2022, 14 april 2022 in Media Plaza (Utrecht), samen aan de slag te gaan en te kijken hoe we dit gaan aanpakken. Zijn we #klaarvoordetoekomst?!

Ook deze editie dagen we je uit te laten zien hoe jij je voorbereidt en welke acties je onderneemt het verkeer steeds veiliger te maken. Wat is jouw bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid? Wat is er nodig om de gestelde doelstellingen te realiseren? Welke aanpak is succesvol? Welke informatie hebben we nodig? Ben je #klaarvoordetoekomst?
Deel je kennis en dien een voorstel in voor het NVVC2022.

Inzenden en praktische richtlijnen

- Laat ons vóór 20 december 2021 via onderstaand formulier weten hoe je wilt bijdragen aan het NVVC2022

  • Wat wil je bereiken met  je bijdrage?
  • Waarom is jouw bijdrage voor deelnemers aan het NVVC de moeite waard?

- Hoe kan ik bijdragen?

  • Paperpresentatie: hierbij ligt de nadruk op het delen van kennis zoals relevante onderzoeksresultaten, best practices of innovatieve visies (ca. 20 min)
  • Workshop: de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis en heeft een interactieve werkvorm (ca. 45 min)
  • Partnerpakket: Wil je de eigen diensten of producten extra toelichten, kijk dan naar de mogelijkheden die het partnerpakket je biedt. Let op: er is beperkt plaats.

NB: Per geselecteerd voorstel voor een workshop of paperpresentatie kan 1 spreker kosteloos deelnemen aan het congres. Eventuele extra sprekers kunnen deelnemen tegen het standaardtarief.

Tijdlijn

20 december 2021: Sluiting uitvraag
14 februari 2022: Bekendmaking geselecteerde inzendingen

  
Vragen?

Heb je vragen, mail dan naar Linde Haak: lhaak@acquirepublishing.nl of bel naar: 038-4606384.

 

Vul onderstaand formulier zo volledig in. Je ontvangt per mail een bevestiging van inzending. Let op: De bevestiging is een automatisch gegenereerd bericht. Check je spambox!

 
INDIENFORMULIER

Contactgegevens

 

Inzending
Je wilt graag een  *
  
 
  

 

Jouw bijdrage sluit aan op deze SPV-thema's:  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

Het voorstel

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk de Privacyverklaring.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het NVVC je op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het NVVC. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven